EQ - emotionell intelligens

 

                                                                        Lgr11

"Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser."

Många ungdomar är idag ensamma. De har dåligt socialt nätverk och de har svårt att ta kontakt och behålla kompisrelationer.

Daniel Goleman (Doktor i psykologi och vetenskaplig journalist på New York Times) har i boken Känslans intelligensspeciellt uppmärksammat hur problem i barnets emotionella utveckling uppstår tidigt och där barnet behöver få stöd innan han eller hon hamnar utanför kamratgruppen. Daniel säger:


 "...de barn som lekkamraterna undviker i allmänhet saknar de färdigheter som behövs för att få kontakt med andra, särskilt kunskap om de outtalade regler som styr mänsklig samvaro… Barn som inte kan avläsa eller uttrycka känslor känner sig ständigt frustrerade. De förstår i grund och botten inte vad som försiggår omkring dem."

Vi på EQverkstan är övertygade om att man kan träna
och utveckla sina sociala och emotionella färdigheter.


 

Emotionell intelligens – förkortat EQ – kan definieras som förmågan att tolka och förstå våra egna äkta känslor och att dra rätt slutsatser av dem. Om vi har denna förmåga kan vi också bättre tolka och förstå andra människors känslor. Begreppet EQ lanserades i USA i början av 1990-talet, bl a av Peter  Salovey vid Yale University

EQ är en reaktion mot det gamla IQ-begreppet som anses alltför snävt för att kunna mäta människans intelligens. EQ handlar om känslans intelligens. Du utvecklar din självtillit, inlärningskapacitet och sociala begåvning. Forskning visar dessutom att en hög EQ gör barnet fysiskt friskare.

 
 
                                                             Vad är EQ?

 

Begreppet EQ, synonymt med social kompetens och känslomässig intelligens, har blivit ett allt mer populärt och etablerat begrepp. Det var de amerikanska psykologerna Peter Salovey och John Mayer som myntade begreppet 1990 i sin bok Emotional intelligence, men det var Daniel Goleman, i sin bok med samma namn, som 1993 såg till att detta begrepp fick den uppmärksamhet det förtjänar.

Professor Peter Salovey delar upp bedömning av emotionell intelligens i fyra delar:

  • Att uppfatta, ta till sig känslor
  • Att använda känslor
  • Att förstå känslor
  • Hantera sina egna och andras känslor

Daniel Goleman beskriver EQ som social skicklighet, självkontroll, entusiasm, tålamod, medkänsla och förmåga till självmotivation. Egenskaper som inte är biologiska utan som kan läras in om det sker i tid. Han föreslår ett schemalagt ämne där barnen får lära sig att låta intellekt och känslor samverka.

Människor med stor social kompetens är ofta trevliga att vara tillsammans med.
Vi behöver hjälpa våra barn att utveckla den färdigheten.

     

/Sture & ÅsaMia på EQverkstan